Vedtægter

Vedtægter for Møn-Langebæk Biavlerforening


§ 1 Navn.
Foreningens navn er: Møn-Langebæk Biavlerforening.


§ 2 Formål.
Møn-Langebæk Biavlerforenings formål er at samle biavlere og andre med interesse for
Biavl, i en lokalafdeling, som er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.


§ 3 Medlemskab.
Som medlem optages enhver, der har interesse for foreningens formål.


§ 4 Eksklusion.
Medlemmer der direkte skader eller modarbejder foreningens eller biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes.


§ 5 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i februar.
Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.
Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¾ af medlemmerne forlanger det.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af formand i lige år.
7. Valg af bestyrelse og suppleant.
8. Valg af delegerede/Valgforbund (jvf. DBFs vedtægter § 7).
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt.
Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftligt, blot et af de tilstedeværende
medlemmer forlanger det.
Formanden er at betragte, som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og
Møn-Langebæk Biavlerforening.
Kasseren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Møn-Langebæk
Biavlerforening.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Møn-Langebæk Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer, vedtages på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.


§ 6 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt formanden.
De vælges alle for en 2 årig periode. Formanden og 2 af bestyrelsesmedlemmerne samt 1 suppleant, er på valg i lige
år. De 2 øvrige og 1 suppleant er på valg i ulige år.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.
Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsesmøde indvarsles med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.


§ 7 Skolebigården.
Bestyrelsen vælger et udvalg, til at styre Skolebigårdens drift og dens økonomi.
Økonomien stammer fra penge hjemsøgt til formålet.
Ved eventuel afvikling, sættes materiellet til salg blandt medlemmerne.
Beløbet indgår i foreningens kasse.


§ 8 Opløsning.
Møn-Langebæk Biavlerforening kan opløses, når det er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.
I tilfælde af fusion med anden forening overgår foreningens midler til den nye forening.
I tilfælde af opløsning af foreningen overgår dens midler til Danmarks Biavlerforening.


§ 9 Ikrafttræden.
Således vedtaget på generalforsamlingen 22/2-2024.
Disse vedtægter afløser vedtægterne af 1/3-2007 og træder i kraft den 22/2-2024